Utvalgsmøte 6 og skolebesøk

Professor i medievitenskap Elisabeth Staksrud holdt innlegg for utvalget, om blant annet medieffekter og regulering. Medietilsynet holdt også innlegg for utvalget med fokus på arbeidet som foregår i EU for bedre regulering av tech-plattformene. Utvalget besøkte Bogstad barneskole, og fikk besøke klasser på 4.-7. trinn og snakke med elever, lærere og skoleledelsen.

Tredje møte i ekspertgruppen av barn og unge

Det tredje møtet i ekspertgruppen av barn og unge ble avholdt fysisk i Oslo den 1. juni 2024. Formålet med dette ekspertgruppemøtet var å gå dypere inn i hovedutfordringene som ble stemt frem i forrige møte. Ekspertgruppen spesifiserte utfordringene nærmere, og foreslo ulike tiltak og vurderte dem. 13 av 14 medlemmer deltok. Overordnet var ekspertgruppen…

Utvalgsmøte med skole som hovedtema

I utvalgsmøtet 11. og 12. mars hadde utvalget skole som hovedtema. Utvalget fikk høre fra mange eksterne innledere og utvalget diskuterte blant annet hvordan utvalget skal behandle spenningen mellom fordeler og ulemper med digital teknologi i skolen. Utvalget har levert et temanotat med et kunnskapsgrunnlag om fire avgrensede tema innenfor skole. I dette utvalgsmøtet var…

Møte med referansegruppa 4. mars 2024

Det andre møtet med skjermbrukutvalgets referansegruppe ble avholdt 4. mars. I møtet fikk utvalget innspill til kunnskapsinnhenting, og referansegruppa drøftet hvilke positive og negative konsekvenser skjermbruk kan ha for barn og unges fysiske og psykiske helse, og muligheter og utfordringer med skjermbruk fra et oppvekstperspektiv. Utvalgsleder innledet om utvalgets arbeid så langt. Utvalget leverte to…

Utvalgsmøte med tema psykisk helse og søvn

I utvalgsmøtet 8. og 9. februar hadde utvalget hovedtemaene psykisk helse og søvn. I møtet fikk utvalget høre mange interessante innlegg, og diskuterte blant annet hvordan utvalget skal forstå utviklingen og sammenhengen mellom skjermbruk (særlig sosiale medier) og psykisk helse. Flere av utvalgsmedlemmene har ekspertise på områder innenfor psykisk helse. Utvalgsmedlem Jens Skogen holdt en…

Andre møte i ekspertgruppen av barn og unge

Andre møte i ekspertgruppen av barn og unge Det andre møtet i ekspertgruppen av barn og unge ble avholdt fysisk i Oslo den 3. februar 2024. Formålet med dette ekspertgruppemøtet var å få et innblikk i ungdommenes ønskesituasjon («drømmelandet») og hovedutfordringer ved ulike temaer knyttet til skjermbruk. Alle 14 medlemmer deltok.  Gruppeoppgavene tok utgangspunkt i…

Overlevering av temanotater

I dag overleverte utvalgsleder Robert Steen en delrapport i form av to temanotater til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun og barne- og familieminister Kjersti Toppe. Det ene temanotatet handler om konsekvenser av skjermbruk for utvikling, psykisk helse og søvn for de yngste barna (0-5 år). Det andre temanotatet handler om fire ulike dagsaktuelle temaer om skjerm…

Tredje møte i skjermbrukutvalget

I det tredje møtet i skjermbrukutvalget var hovedtema digital oppvekst, og dataspill. Utvalget drøftet også innhold og konklusjoner i de to temanotatene som utvalget overleverer til barne- og familieministeren og kunnskapsministeren 15. desember 2023. Temanotatene skal være kunnskapsgrunnlag inn mot arbeidet med to stortingsmeldinger: Kunnskapsdepartementets (KD) melding om 5.-10. trinn, og Barne- og familiedepartementets (BFD)…

Første møte i referansegruppa

Over 20 organisasjoner er invitert til å bidra inn i referansegruppa. Det store antallet organisasjoner henger sammen med at utvalget har et bredt mandat som dekker flere sektorer i samfunnet. Referansegruppa inkluderer derfor organisasjoner som representerer foreldre, ungdom, skoleeiere, utdanningsinstitusjoner, lærere og andre sentrale aktører innen helse og oppvekst.  Utvalgsleder Robert Steen innledet møtet og…

Andre utvalgsmøte

Skjermbrukutvalget møttes for andre gang på Gardermoen 4.-5. september. Første leveranse for utvalget er å levere temanotater 15. desember 2023 som skal omtale kunnskapsgrunnlag som er relevant for arbeidet med to stortingsmeldinger: Kunnskapsdepartementets melding om 5.-10. trinn, og Barne- og familiedepartementets melding om trygg digital oppvekst. Vi fikk derfor besøk av prosjektgruppene i begge departementer,…

Side 1 av 2
12