Tredje møte i ekspertgruppen av barn og unge

Det tredje møtet i ekspertgruppen av barn og unge ble avholdt fysisk i Oslo den 1. juni 2024. Formålet med dette ekspertgruppemøtet var å gå dypere inn i hovedutfordringene som ble stemt frem i forrige møte. Ekspertgruppen spesifiserte utfordringene nærmere, og foreslo ulike tiltak og vurderte dem. 13 av 14 medlemmer deltok.

Overordnet var ekspertgruppen opptatt av å tilby de unge noe annet i bytte mot mindre skjermtid og skjermaktiviteter: «Ikke ta fra oss noe, uten å tilby noe annet». Ekspertgruppen kom med forslag om tiltak som aktivitetshus i kommunene, flere fritidsaktiviteter og lavterskeltilbud via skolen og i nærområdet. Aktivitetstilbud i friminuttene ble også nevnt, som for eksempel ping-pong-bord og utstyr til ballspill.

Aldersdifferensiering ble ofte nevnt for å forsterke de positive og minke de negative sidene ved skjerm, særlig knyttet til skjerm i skolen, og smarttelefoner og sosiale medier. Opplæring og veiledning av foreldre, skole og barn og unge ble også trukket frem. De fleste råd og tiltak som ble nevnt var rettet mot foreldre, skolen, barn og unge selv og myndighetene. Noen tiltak overfor plattformene også foreslått, blant annet å begrense muligheten til å lage falske brukere, forenkle personvernserklæringene og ha gradvis opptrapping av ulik funksjonalitet ut ifra alder.

I det siste møtet i september skal ekspertgruppen gi sine tilbakemeldinger på utvalgets mulige tiltak og vurderinger.