Andre møte i ekspertgruppen av barn og unge

Andre møte i ekspertgruppen av barn og unge

Det andre møtet i ekspertgruppen av barn og unge ble avholdt fysisk i Oslo den 3. februar 2024. Formålet med dette ekspertgruppemøtet var å få et innblikk i ungdommenes ønskesituasjon («drømmelandet») og hovedutfordringer ved ulike temaer knyttet til skjermbruk. Alle 14 medlemmer deltok. 

Gruppeoppgavene tok utgangspunkt i tre overordnede tema som ble valgt ut på bakgrunn av hva ekspertgruppemedlemmene selv ønsket å diskutere. Dette var skjermbruk i sammenheng med trivsel og psykisk helse, skjermbruk i skolen, og skjermbruk i familierelasjonene.

Trivsel, psykisk helse og skjerm

I drømmelandet opplever alle barn og unge tilrettelegging, kunnskap, trygghet, frihet, samarbeid og kreativitet. Det er trygt å være på skjermen og det er en sosial arena for å opprettholde og skape nye relasjoner. Hovedutfordringer som står i veien for dette drømmelandet er blant annet at det er mangel for respekt for andre sine meninger på nett, ikke nok digital opplæring hos både barn og voksne, og at det er sosiale forskjeller fordi barn har ulik tilgang til skjerminnhold på ulike tidspunkt.

Skjermbruk i skolen

I drømmeskolen brukes skjermen kreativt og undervisningen tar i bruk digital teknologi på ulike måter, og elevene får skape eget innhold. Det varieres mellom undervisningsformer med og uten digital teknologi og det legges opp til mer fysisk og sosial aktivitet. Eldre elever får mer valgfrihet og ansvar til å velge oppgaver og læringsressurser som fungerer best for dem. Hovedutfordringer som ekspertgruppen legger mest vekt på er at det er for lite fokus på fysisk helse, da spesielt ergonomi ved skjermbruken. De opplever å ha for lave pulter og ikke tilgang på mus og tastatur. De synes det er for lite variasjon i timene og at det er for lav digital kompetanse hos både lærere, skolen, elevene og foreldrene. De synes også det kan være vanskelig å regulere skjermbruken selv og at det kan gå utover konsentrasjonen.

Skjerm i familierelasjoner

I drømmerelasjonene viser foreldrene større interesse og deltar mer i barnas digitale liv, samtidig som de respekterer at barna har rett til privatliv på skjerm. Foreldrene er gode forbilder i bruk av skjerm og skaper en kultur hvor skjerm ikke er greit til alle tidspunkt. Foreldrene snakker om konsekvensene av skjermbruk og lager tydelige skjermregler sammen med barna. I drømmelandet er alle foreldre samstemte og har felles grenser. Hovedutfordringer i dagens situasjon ifølge ekspertgruppemedlemmene er at foreldre integrerer skjerm i barnas hverdag altfor tidlig. Foreldre prater heller ikke med barna sine om hva konsekvensene av for mye skjerm er, og inkluderer ikke barna i hvorfor skjermreglene er som de er. De opplever at foreldrene er for snille og at det er vanskelig for dem å selv finne balansen mellom sunn bruk og avhengighet.

Det var gøy å se hvor engasjerte og målrettede gruppene var! De ga hverandre rom, støttet hverandres innspill og tok samtidig ansvar for å drive diskusjonene framover. I det neste møtet i juni skal ekspertgruppemedlemmene gå dypere inn i noen av hovedutfordringene de identifiserte og se på hvilke konsekvenser det har og hvilke tiltak som kan hjelpe for å redusere utfordringene.