Møte med referansegruppa 4. mars 2024

Det andre møtet med skjermbrukutvalgets referansegruppe ble avholdt 4. mars. I møtet fikk utvalget innspill til kunnskapsinnhenting, og referansegruppa drøftet hvilke positive og negative konsekvenser skjermbruk kan ha for barn og unges fysiske og psykiske helse, og muligheter og utfordringer med skjermbruk fra et oppvekstperspektiv.

Utvalgsleder innledet om utvalgets arbeid så langt. Utvalget leverte to temanotater til Kunnskapsdepartementet og Barne- og familiedepartementet 15. desember 2023. Temanotatene oppsummerer kunnskap på noen utvalgte tema, og utvalget vil bygge videre på arbeidet i temanotatene når de nå er i gang for fullt med arbeidet med hovedinnstillingen.

Utvalgsleder åpnet for innspill fra referansegruppe om temanotatene. Flere av organisasjonene mente notatene var nyttige også i deres arbeid og at notatene ga en balansert framstilling av skjermbrukens påvirkning på helse og læring. Flere uttrykket bekymring for manglende nyansering i den offentlige debatten om skjermbruk. Det ble trukket fram at det er behov for å jobbe videre med å definere begrepet skjermbruk ettersom skjermbruk kan bety ulike ting i ulike sammenhenger.

Deretter informerte sekretariatet om utvalgets arbeid framover. Utvalget jobber med flere medvirkningsprosesser med barn og unge, og skal fremover dra på skolebesøk for å komme i dialog med både elever, lærere og skoleledere. Utvalget samarbeider blant annet med FHI, det svenske Folkhälsomyndigheten og Kunnskapssenter for utdanning ved UiS i arbeidet med å oppsummere kunnskap.

Utvalget fikk innspill fra referansegruppa om hvordan utvalget bør fremskaffe god informasjon om skjermbruk blant barn og unge i skole og fritid, og hvordan referansegruppa kan bidra inn i dette arbeidet. Siste halvdel av møtet ble brukt til innspill fra organisasjonene om hvilke positive og negative konsekvenser skjermbruk kan ha for barn og unges fysiske og psykiske helse, og muligheter og utfordringer med skjermbruk fra et oppvekstperspektiv.