Utvalgsmøte med skole som hovedtema

I utvalgsmøtet 11. og 12. mars hadde utvalget skole som hovedtema. Utvalget fikk høre fra mange eksterne innledere og utvalget diskuterte blant annet hvordan utvalget skal behandle spenningen mellom fordeler og ulemper med digital teknologi i skolen.

Utvalget har levert et temanotat med et kunnskapsgrunnlag om fire avgrensede tema innenfor skole. I dette utvalgsmøtet var hensikten å diskutere flere temaer, og digitalisering av skolen i stort. Flere fagpersoner og noen interessegrupper ble derfor invitert for å gi utvalget ulike perspektiver på skjermbruk i skolen.

Grunndig-prosjektet ved Universitetet i Stavanger, presenterte sitt prosjekt om forskning og erfaring innen digitalisering i grunnopplæringen. Anders Bakken fra NOVA-senteret ved OsloMet presenterte et prosjekt om ulike elevprofiler i skolen, som er gjort på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet i forbindelse med arbeidet om stortingsmeldingen om 5.-10. trinn. Professor Sten Ludvigsen snakket om forholdet mellom kultur og kognisjon – bruk av digitale læremidler og åpne informasjonsressurser. Professor Maryanne Wolf var også med digitalt fra Los Angeles for å snakke om hvordan digitale teknologier kan påvirke konsentrasjon, kritisk tenkning og dybdelesing.

Vi fikk høre fra to ulike kommuner, Oslo og Hole, om lokale digitaliseringsstrategier og om digital dekning i kommunen, innkjøp av læremidler, valg av læringsressurser og grep for å sikre trygge digitale enheter. I utvalgsmøtets andre dag fikk vi besøk av ulike foreldregrupper. Det nasjonale Foreldreutvalget i grunnskolen (FUG) la frem funn fra sin spørreundersøkelse til foreldre om digitalisering i skolen. Maja Lunde og Christer Veland Aas presenterte sin foreldreundersøkelse om digitalisering i skolen med vekt på reklame, porno og digital infrastruktur. Siri Sjøgren Selmer, initiativtaker bak foreldreoppropet for mindre skjermbruk i barneskolen, la også frem sine perspektiver på skjerm i barneskolen.

Malin Rygg, direktør for tilsynet for universell utvikling av IKT, presenterte tilsynets ferske rapport om den digitale skolen og universell utforming. Hovedspørsmålet i rapporten er om og hvordan teknologi kan være til hjelp for alle, og om den skaper nye skillelinjer mellom elevene. Vi fikk også høre ulike perspektiver på hvordan bruk av digitale læringsressurser kan på virke læring og trivsel i skolen, gjennom presentasjoner fra Sprell-prosjektet, Kaptein Morf og forskningsprosjektet DigiLiv. Professor Marte Blikstad Balas ved Universitetet i Oslo innledet denne sesjonen blant annet med utgangspunkt i NOU-arbeidet hun ledet om digital læringsanalyse.

Utvalget deltok også i et fagseminar om utenforskap i gaming arrangert av Medietilsynet. Mer informasjon om arrangementet ligger her.

En stemme som ikke ble hørt i dette utvalgsmøtet var elevene. Framover skal sekretariatet reise rundt på ulike skoler og trinn forskjellige steder i landet for å snakke med elever om skjermbruk både i skolen og hjemme. Elevorganisasjonen er også representert i utvalgets referansegruppe, og utvalget har også etablert en egen ekspertgruppe av barn og unge.