Første møte i referansegruppa

Over 20 organisasjoner er invitert til å bidra inn i referansegruppa. Det store antallet organisasjoner henger sammen med at utvalget har et bredt mandat som dekker flere sektorer i samfunnet. Referansegruppa inkluderer derfor organisasjoner som representerer foreldre, ungdom, skoleeiere, utdanningsinstitusjoner, lærere og andre sentrale aktører innen helse og oppvekst. 

Utvalgsleder Robert Steen innledet møtet og oppdaterte gruppa på arbeidet i utvalget så langt, og arbeidet med temanotatene som skal leveres 15. desember. Steen understreket at referansegruppa er helt sentral i skjermbrukutvalgets arbeid. Utvalget har behov for innspill fra de som kjenner sektoren, fagfeltene og dilemmaene i mandatet fra innsiden. Videre fortalte Steen at utvalget er opptatt av å løfte barn og unges egen stemme, og at utvalget er i gang med å etablere et ungdomspanel. De yngre aldersgruppene skal også inviteres inn på forskjellige måter, og referansegruppa vil bli holdt orientert om innspillene fra barn og unge.

Deretter fikk hver organisasjon anledning til å gi innspill til temaer og perspektiver innenfor utvalgets mandat som organisasjonene er særlig opptatt av. Flere pekte på at skjermbruk er et tema som mange er opptatt av, men som mange synes er komplisert å forholde seg til. Det er derfor viktig at utvalget leverer en utredning som er fremstilt på en lettfattelig måte slik at den kan brukes ute i de ulike sektorene. Flere pekte også på at det kan være en felle å bare fokusere på gjennomsnittseleven, og at det er viktig å se på konsekvenser av skjermbruk for ulike undergrupper, for eksempel barn og unge med funksjonsnedsettelser og barn og unge fra ulik sosioøkonomisk bakgrunn.  

Når det gjelder skjerm i skolen understreket flere at det er store forskjeller mellom ulike skoler og kommuner, og også mellom ulike trinn/klasser. Det ble påpekt at skjermbruk i skolen kan ha god pedagogisk virkning og være et godt verktøy i opplæringen, og også for at elevene skal ha gode digitale ferdigheter. Samtidig er det avgjørende at de ansatte i barnehage, lærere og foreldre har god nok digital kompetanse. Det ble også påpekt at det kan være behov for å forbedre skole-hjem samarbeidet, for å skape større forståelse i spørsmål knyttet til skjermbruk mellom foreldre og skolen. Flere var opptatt av potensialet for skjermene til å inkludere og utjevne digitale forskjeller, men at skjermbruk også kan virke ekskluderende. Det ble understreket at det var viktig at barn og unges stemme blir hørt i utvalgsarbeidet. Et nasjonalt mobilforbud i skolen ble også et tema, og noen argumenterte for at et nasjonalt forbud er nødvendig (eventuelt med mulighet for lokal tilpasning), mens andre mente at mobilforbud ikke vil ha ønsket effekt og tar bort viktige læringsmuligheter.

Det ble en god og opplysende runde rundt bordet, og det var nyttig å diskutere på tvers av organisasjonene og få innblikk i ulike perspektiv. Utvalget takker for mange gode innspill.

Utvalget planlegger å gjennomføre to møter med referansegruppa våren 2024, og ett møte høsten 2024. Neste møte i referansegruppa blir 7. februar 2024.