Første utvalgsmøte

Skjermbrukutvalget møttes for første gang i Kunnskapsdepartementets (KD) lokaler 20. juni. I møtet presenterte utvalgsmedlemmene seg selv og sine fagområder, og la fram sine foreløpige betraktninger om mandatet og det videre arbeidet. Statssekretær Sindre Lysø kom innom for å hilse på utvalget, og utredningsleder Maren Hegna (KD) presenterte mandatet.

I mandatet er utvalget bedt om å levere en delrapport i form av 2-5 temanotater, som ikke inngår i NOU-serien, innen 15.12.2023. Temanotatene skal omtale kunnskapsgrunnlag som er særlig relevant for ungdom 5.-10. trinn, og er relevant som grunnlag for Kunnskapsdepartementets arbeid med en stortingsmelding om denne aldersgruppen i skolen. Temanotatene skal også omtale kunnskapsgrunnlag som er relevant for meldingsarbeidet med trygg digital oppvekst etter nærmere dialog med Barne- og familiedepartementet. Hva som skal være innhold i temanotatene blir derfor viktig for utvalget å drøfte i neste utvalgsmøte (4.-5. september).

Utvalget fikk også besøk av Lars Brustad fra Kultur- og likestillingsdepartementet som gikk gjennom mandat og oppfølging av NOU 2021:3Barneliv foran, bak og i skjermen — Utvalg for beskyttelse av barn og unge mot skadelig medieinnhold – med særlig vekt på pornografisk og seksualisert innhold (Medieskadelighetsutvalget). Dette er et av arbeidene som departementet ber utvalget om å bygge videre på. Forsker Niamh Ni Bhroin, som er medlem i skjermbrukutvalget, presenterte også litteraturgjennomgangen hun gjennomførte for Medieskadelighetsutvalget. Gjennomgangen kartlegger og sammenstiller eksisterende kunnskap om skadevirkningene av eksponering for ulike typer medieinnhold.